FAS proponuje dostosowanie kar za naruszenia w zamówieniach publicznych

Federalna Służba Antymonopolowa (FAS) Rosji proponuje zmianę przepisów Kodeksu wykroczeń administracyjnych (CAO) Federacji Rosyjskiej w zakresie ustalania wysokości grzywien za naruszenia w dziedzinie zamówień publicznych, wynika z przesłanie FAS.

„Departament opracował projekt ustawy, która ma ustalić minimalną i maksymalną wysokość kar administracyjnych za popełnienie przestępstwa w dziedzinie zamówień publicznych” – czytamy w raporcie. Maksymalna wysokość zostanie ustalona z uwzględnieniem charakteru wykroczenia zaangażowany.”

FAS proponuje również wydawanie ostrzeżeń zamiast grzywien za szereg wykroczeń. Ta norma, zdaniem resortu, zmniejszy poziom nacisku administracyjnego na biznes.

Projekt ustawy ujednolica także normy administracyjne w związku z przejściem na elektroniczne formy postępowań o udzielenie zamówienia oraz przewiduje środki szybkiego rozpatrywania spraw o wykroczenia administracyjne.

Sam dokument przewiduje nałożenie kary administracyjnej dla urzędników klienta w wysokości 30-50 tysięcy rubli za zły wybór metody określania dostawcy, stosowanie zamkniętej metody określania dostawcy bez umowy i zawarcie umowy z dostawcą bez umowy iz naruszeniem przepisów 44-FZ (Ustawa „O systemie kontraktowym”). Obecna wersja Kodeksu wykroczeń administracyjnych ustala własną stałą grzywnę za każde z tych naruszeń – 30 000 rubli lub 50 000 rubli.

Projekt ustawy proponuje również zniesienie kar pieniężnych za naruszenia w planowaniu zamówień publicznych, a także za zawieranie umowy z dostawcą w ramach nakazu obrony państwa, jeżeli takiego dostawcę należy ustalić na podstawie wyników przetargu lub aukcji. Teraz za takie naruszenia nakładane są grzywny w wysokości odpowiednio 5-50 tysięcy rubli i 100 tysięcy rubli.

Ponadto dokument przewiduje aktualizację przepisów Kodeksu wykroczeń administracyjnych (zgodnie z normami 44-FZ), nakładanie grzywien za naruszenie procedury i warunków zamieszczania informacji i dokumentów w państwowych systemach informacyjnych i rejestrach . Jednocześnie dodano nowe przestępstwa. Na przykład proponuje się nałożenie grzywny w wysokości od 30 000 rubli do 50 000 rubli za umieszczenie umyślnie nieprawdziwych informacji w Rejestrze Dostawców Nieuczciwych. Za naruszenie wymagań co do treści dokumentów generowanych w trakcie postępowania, trybu i terminu zamieszczania informacji i dokumentów, które doprowadziły do ​​nieuzasadnionego ograniczenia liczby uczestników zamówienia, proponuje się nałożenie kary pieniężnej w wysokości jednego procenta początkowej (maksymalnej) ceny umowy, ale nie mniej niż 10 tysięcy rubli i nie więcej niż 50 tysięcy rubli.

Ponadto planowane jest ustanowienie kar dla elektronicznych platform handlu (ETP) w wysokości 5-30 tysięcy rubli za naruszenie zasad przepływu dokumentów podczas zamówień w formie elektronicznej, 100-200 tysięcy rubli za naruszenie wymagań dotyczących zapewnienie ciągłości zamówień w formie elektronicznej, niezawodność funkcjonowania oprogramowania i sprzętu, równy dostęp do udziału w zamówieniach, niezmienność dokumentów podpisanych wzmocnionym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 30-50 tys. rubli dla osób fizycznych i 200-300 tys. podmiotom prawnym za naruszenie wymogów dotyczących zapewnienia poufności informacji podczas zamówień.

Ponadto projekt ustawy przygotowany przez Federalną Służbę Antymonopolową przewiduje aktualizację przepisów Kodeksu wykroczeń administracyjnych, które ustanawiają grzywny dla spółek państwowych za naruszenie wymogów ustawy „O zaopatrzeniu w towary, roboty budowlane, usługi przez niektóre rodzaje podmiotów prawnych” (223-FZ).

Patryk Pajor

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.