Zmiany na rynku FOREX: funt szterling (GBP) zmierza w kierunku Wielkiego Kryzysu! Cena dolara (USD) bije rekordy. „Możliwe są nowe rekordowe dołki

Niedźwiedzie pozycje na funcie brytyjskim mocno umocniły się pod koniec ubiegłego tygodnia. Traderzy do ostatniej chwili próbowali przeciwstawić się silnym spadkom, jednak bezskutecznie. W tych okolicznościach funtowi grozi nie tylko wybicie się na nowe, odległe dno, ale także ustanowienie nowego anty rekordu w przyszłości.

Jak nisko może spaść kurs walutowy? Czy Bank Anglii podejmie działaniawspierającefunta?

Decyzja Banku Anglii w sprawie stóp procentowych i ogłoszenie budżetu delikatnie mówiącnieucieszyłyrynków. Bank centralny podniósł stopy procentowetylkoo 50 pb i zebrałresztkizRezerwy Federalnej(FRB). Nowy plan gospodarczy nie rozwiał obaw inwestorów ozbliżającąsięrecesję w kraju.

Słabewskaźniki gospodarcze byłykolejnym powodemkrótkiejpozycji:indekszaufania konsumentów GfK spadł z -41 do -49,cojestnowym rekordowym wynikiem.Ostatnietakie danemiałymiejscew 1974 roku;indeksaktywności detalicznej CBI spadł z 37 w sierpniu do -20 we wrześniu.

Zobacztakże.Kurs funtauderzawgłowę! Krach na rynku GBPdużymostrzeżeniemdla RPP

WstępnedanePMI nie uspokoiły rynku.Indekskompozytowyspadł z 49,6 do 48,4,ponieważsektorusługpogorszyłsięz 50,9 do 49,2.

Początkowo para GBP/USD spadła wpobliże1,1020,czylinajniższegopoziomuod 1985 roku.Odtego czasukrótkie pozycjeumocniłysię irynekz łatwościąprzebiłpoziom 1.0900.

Od początku roku para GBP/USD straciła około 20%-biorącpod uwagę inflację na poziomie 10%,uczestnicyrynku,atakżerządiBankAngliiwszczególnościpowinnibyćnerwowi. Jeśliwładzenasilądziałaniamającenaceluwsparciefunta, zmienność na rynku walutowym może wymknąć się spod kontroli.

Jakiebyłydziałaniarządu?

Funtwdużejmierzepozostałnaminusieze względu na nowe działania rządu. Władze zapowiedziałypierwszeod1972rokuznaczącecięciapodatkowe,któremająpobudzićtempowzrostugospodarczegokraju do 2,5%.

Przynajmniejw części,takw praktyce i w teorii,planrządumawspieraćsentymenty. Inwestorzy mają jednakswojezdaniei nie wierzą, żewładzeWielkiejBrytaniipodwodząLiz Truss będą w stanie bez przeszkód sfinansować te działania.

Wramachradykalnejreformysystemupodatkowegopodstawowastawkapodatku dochodowegozostanie obniżonaz 20% do 19% od kwietnia 2023roku. Najwyższa stawka podatku dochodowegozostanieobniżona z 45% do 40%,ategorocznapodwyżka składek na ubezpieczenie społecznezostaniezniesionaw listopadzie.

Ponadto planowana podwyżka podatku od osób prawnych zostałaodłożonana czas nieokreślony. Jednocześnieosobykupującedompo raz pierwszywWielkiejBrytaniiodnotujązauważalnyspadekpodatku państwowego.Wedługwładz, kosztwszystkich zapowiedzianychcięćpodatkowychwyniesie 45mldfuntów.

Jednocześnie decyzja rządu oobniżeniucenprądubędzie kosztować znacznie więcej,bookoło 130mld.

Wsumieoznacza to, że rządWielkiejBrytaniibędzie musiał pożyczać więcej, zwiększając podaż złota na rynku.

Co się stanie z funtem?

Panikazwiązanaz wyprzedażąfuntasprawiła,żewieleosóbzaczęłozastanawiaćsięnad przyszłymi perspektywami dlabrytyjskiej waluty.Cojeststawką.Czyfuntrzeczywiściejestnadrodzedopoważnegokryzysu,zchwilązamieszaniaiprzesadnej,zupełnienieuzasadnionejreakcji zaniepokojonych inwestorów? Czy po raz pierwszy wswojejhistoriimożedoświadczyćparytetuz dolarem?

Rzeczywiście, funt jest obecnie pod największą presją,zwłaszczaprzynieubłaganymwzrościewartości dolara. Spadek funta zbiega się zmomentamiwiększychwyprzedaży na światowych rynkach. Nawet w normalnych czasachjesttoprzeszkodadla krajowej waluty Wielkiej Brytanii.

Analitycyuważają, że parytetz dolarem jestwciążnierealnymiskrajnymśrodkiem.Jednocześnieistniejedużaszansa,żemożetrafićnaall-timelow.

Jest mało prawdopodobne, że działania rząduzahamująupadekfunta lubsprzedażzłotych monet.

„Biorąc pod uwagę, żezmagamysięzrecesją,obniżkapodatkówwceluwsparciapopytunie musi byćzłym pomysłem. Jednak ta obniżka podatków powinna być trwała, a nie tymczasowa-informujeOxford Economics.

Wkrótkim terminie oczekujesię, żefunt będzie nadal spadałw stosunkudodolarado okolic1,0500. Tymczasem Bank Angliibędziezmuszonydopodniesieniastópprocentowych.Oczekujesię,że nalistopadowym posiedzeniu bank centralnypodniesiestopyo 75punktów bazowych.PodniosłobytogórnąprognozęrynkudlaBankRatez 3% do 4%.

Patryk Pajor

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.